Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Peuter Sport Zwolle – 11 februari 2015

1. Partijen en bepalingen

1.1 Aanbieder: Peuter Sport Zwolle, gevestigd te Snavel van Emekamp 35 te Zwolle, KvK 62556568
1.2  Deelnemer:  Lid (ouder/voogd) van Peuter Sport Zwolle waarvan 1 of meer peuters deelneemt aan ouder & kindgym bij Peuter Sport Zwolle.
1.3 Begeleider: Ouder/verzorger die de peuter ondersteunt tijdens de ouder & kindgym
1.4 Leiding: Medewerker(s) van Peuter Sport Zwolle die de ouder & kindgym geven
1.5 Peuter: Peuter die onder begeleiding van Begeleider deelneemt aan de les(sen) van Aanbieder
1.6 Lesgeld: De financiële vergoeding voor de deelname aan de lessen ouder & kindgym

2. Overeenkomst

2.1 Aanbieder biedt ouder & kindgym aan in Sporthal Zwolle-Zuid, Van der Heijdenstraat 2 te Zwolle. Sporthal Zwolle-Zuid is uitdrukkelijk geen partij in deze overeenkomst
2.2 Lessen vinden in beginsel plaats op de woensdagochtend, m.u.v. schoolvakanties en nationale feestdagen, dan zijn er geen lessen
2.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de lestijden en locaties te wijzigen
2.4 Bij inschrijving of aanmelding voor een proefles via de website kan pas aanspraak worden gemaakt op deelname, nadat Aanbieder de inschrijving en/of aanmelding heeft bevestigd per e-mail
2.5 Indien voorafgaand aan de eerste les niet aan de betaling is voldaan, behoudt Aanbieder zich het recht voor Deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen
2.6 Deelnemer volgt met 1 of meer peuters ouder & kindgym bij Aanbieder
2.7 Deelnemer schrijft zich via de website in bij Aanbieder
2.8 Door middel van inschrijving via de website op https://peutersportzwolle.nl/meedoen/inschrijven/ verklaart Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden
2.9 Deelnemer schrijft zich in tot wederopzegging
2.10 Voor inschrijving heeft een ieder recht op 1 gratis proefles. Het aanmelden voor een proefles geschiedt via https://peutersportzwolle.nl/meedoen/proefles/

3. Kosten, lesgeld en lessen seizoen 2015

3.1 Inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,00 per peuter
3.2 Deelname bedraagt € 19,00 per maand voor de eerste peuter
3.3 Bij inschrijving van meer peuters uit hetzelfde gezin, bedraagt het lesgeld vanaf de tweede peuter en verder € 10,00 per maand
3.4 Begeleiders betalen geen lesgeld
3.5 Deelnemer machtigt aanbieder om het lesgeld achteraf in maandelijkse termijnen te incasseren
3.6 Een seizoen loopt gelijk aan het schooljaar basisonderwijs regio Noord en eindigt bij de start van de zomervakantie
3.7 Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen
3.8 Aanbieder behoudt zich het recht voor bij afwezigheid van de vaste Leiding een bevoegd vervanger aan te stellen voor de lessen
3.9 Indien er geen vervanger kan worden gevonden dan kan de Aanbieder een les annuleren
3.10 Indien 2 of meer lessen door dit besluit van de Aanbieder komen te vervallen , ontvangt Deelnemer het lesgeld voor deze vervallen lessen aan het eind van het seizoen of aan het eind van het lidmaatschap retour

4. Beëindiging en opzeggen overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd
4.2 Het opzeggen van de overeenkomst kan schriftelijk via info@peutersportzwolle.nl met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Aanbieder heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Aanbieder sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde verzekering en ook daadwerkelijk is vergoed. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij aanbieder
5.2 Aanbieder aanvaardt aldus geen enkele verdere aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel dan wel schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemers en/of Begeleiders
5.3 De Begeleiders en Deelnemers verplichten zich om zich te verzekeren tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid
5.4 Begeleider blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de peuter tijdens de les en volgt hiertoe de aanwijzingen van de Leiding
5.5 Een (1) begeleider per peuter, uitzonderingen eventueel mogelijk in overleg
5.6 Deelnemer vrijwaart Aanbieder tegen vorderingen van derden voor vergoeding van schade veroorzaakt door de betreffende Deelnemer of Begeleider